FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

CHKO Český les

Český les patřil do r. 2005 k nejrozsáhlejším přírodním parkům Plzeňského kraje. Zřízením chráněné krajinné oblasti (CHKO) na nejcennějším území Českého lesa došlo k výrazné redukci rozlohy přírodního parku, který v současné době tvoří ochranné pásmo CHKO.


Podložím přírodního parku jsou zejména ruly a pararuly, podružně granit, na několika místech vystupují na povrch amfibolity. Geologicky zajímavými útvary jsou výchozy křemene nebo ukázka kulovitého zvětrávání dioritu v přírodní památce Mutěnínský lom. Nejvýznamnějším zvláště chráněným územím je ale přírodní rezervace Přimda se zachovalým zbytkem starého smíšeného porostu, s dominantou stejnojmenného hradu. Dalších osm chráněných území tvoří většinou pestrá luční, mokřadní nebo rašelinná společenstva. Příklad potočního prameniště s typickými rostlinnými společenstvy, zejména vstavačovitými, je vidět v přírodní památce Prameniště Kateřinského potoka.

Zvířena přírodního parku patří ke středoevropské podhorské fauně hercynského původu s výskytem některých atlantských druhů (zejména bezobratlých – plžů, brouků, dvoukřídlých).

Turistické body v okolí

Rybník - pramen řeky Radbuzy
Pramen • 163 m
Rybník - pramen řeky Schwarzach
Pramen • 427 m
Mladé Korytany (Jungrindl)
Zaniklá obec • 747 m
Liščí domky (Fuchsenhäuseln)
Zaniklá obec • 903 m
Herštejnské Chalupy / Pozorka (Hersteiner Häuseln)
Zaniklá obec • 1 km
Mlynářka (Schnaggenmuhle)
Zaniklá obec • 1 km
Závist - kaple
Kaple • 1 km

Občanské body v okolí

Rybník / Stadlern (D)
Hraniční přechod • 5 km