FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chrastavice

Obce Chrastavice se nachází 2 km severovýchodně od města Domažlice.

Historie

Chrastavice neležely na významné obchodní cestě, nepatřily ani mezi 11 historických chodských vesnic. Historie se jim "vyhýbala" a s tím souvisí i minimum dokumentačního materiálu. První písemná zmínka o Chrastavicích je datována do r. 1324. Je ale pravděpodobné, že Chrastavice stejně tak jako okolní takzvané "zádušní obce" založilo královské město Domažlice krátce po svém vzniku, to je po roce 1260. V té době bylo cílem kolonizovat neobydlená území a zakládat sídla, která zajišťovala obdělávání půdy tak, aby vrchnosti plynuly pravidelné naturální a peněžité dávky. V tomto uspořádání se stabilizovalo postavení poddaných, kteří měli v případě dobrého hospodaření určitou jistotu, že usedlost a obdělávané pozemky předají další generaci vlastní rodiny.

Ves Chrastavice patřila až do roku 1623 městu Domažlice, kdy po bitvě na Bílé hoře byla Domažlicím konfiskována řada vsí, mezi nimi i Chrastavice. Novým majitelem Chrastavic se v té době stal císařský diplomat hrabě Maxmilián Trauttmannsdorf, který koupil horšovskotýnské panství jako levný pobělohorský konfiskát.

První doklady o složení místního obyvatelstva jsou zapsány v Berní rule. Ta představuje mimo jiné i soupis vesnic a v nich působících hospodářů. Ves Chrastavice měla v roce 1655 podle výpisu z Berní ruly 18 sedláků a 2 zahradníky.

V 19. stol. obec prováděla stavbu mostu, zřídila novou studnu, následně osadila nové pumpy na obecní studny, finančně se podílela na stavbě kaple a již od r. 1898 připravovala stavbu nové školy, kterou obec otevřela v r. 1902. V roce 1905 obec koupila lom v lese. Intenzivně pracovala na výstavbě obecní silnice do Horšovského Týna a současně prováděla opravy ostatních cest. O rok později obec postavila hasičské skladiště a v roce 1912 vydává první pohlednici.

Roku 1898 zakoupilo společně 12 rolníků parní mláticí stroj, a sice lokomobilu za 4200 korun českých a mlátičku za 3 800 korun českých. Zdejší hospodáři se hojně účastnili chovatelských výstav s dobrými výsledky. V roce 1907 se ustavilo sdružení domkařů a zakoupilo první benzinový motor a mlátičku pro své členy. V roce 1909 se jednotliví členové zdejšího hospodářského spolku účastnili chovatelské výstavy v Rostově na Rusi a obdrželi zde čestné ceny.

Aktivity obce a místních hospodářů trvaly až do r. 1914, kdy začala první světová válka. Dne 27. července 1914 narukovalo prvních 19 mužů. Z Chrastavic odjížděli záložníci ponejvíce do Plzně k pěšímu pluku číslo 35 a k zeměbrannému pluku číslo 7.

Období první republiky znamenalo pro Chrastavice kulturní, politický a hlavně hospodářský rozvoj. Ještě v dnešní době při pohledu na Chrastavice je patrné, že velká část budov, a to jak hospodářských, tak i obytných, byla postavena nebo významně rekonstruována právě v období 20. a 30. let minulého století. Hospodářský rozvoj obce lze také dokumentovat na velkém množství hospodářských spolků a jiných svépomocných družstev.

Tyto zemědělsky zaměřené spolky a družstva byly v roce 1949 na základě zákona o jednotných zemědělských družstvech sdruženy pod jednu právnickou osobu pod názvem Jednotné zemědělské družstvo v Chrastavicích.

V letech 1955 až 1957 probíhala adaptace budovy MNV. To byla na dlouhou dobu poslední větší investiční akce, neboť národní výbor prováděl pouze drobné práce, zpravidla v akci „Z". V té době se hlavně projednávalo plnění dodávek místního JZD, na nichž však národní výbor nenesl žádnou zásluhu. První větší investiční akcí, kterou MNV zorganizoval, bylo odbahnění rybníka na návsi a stavba hráze v letech 1971 a 1972, které se ujalo meliorační družstvo Zubřina. V témže roce byla provedena demolice bývalé kovárny č. p. 25. Následující rok začala stavba kanalizace, do konce roku 1975 bylo vybudováno asi 300 m. Na veřejném plenárním zasedání MNV konaném dne 1.3.1976 bylo schváleno sloučení s MNV Milavče. Tak skončila činnost Místního národního výboru Chrastavice.

Obec se opět osamostatnila v roce 1990, kdy bylo zvoleno zastupitelstvo obce a zřízen obecní úřad. Zemědělské družstvo se osamostatnilo po provedené transformaci v roce 1992.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci najdeme obecní úřad a knihovnu. Vedle fotbalového bylo vybudováno volejbalové hřiště. Spolkovou činnost zde vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů Chrastavice a TJ Sokol. Tyto organizace se starají především o aktivně strávený čas chrastavických dětí i dospělých, zároveň jsou spolu s představiteli obce pořadateli mnoha zajímavých kulturních a společenských akcí. V říjnu každého roku se v Chrastavicích koná hubertská jízda.

Turistické body v okolí

Chrastavice - Nejsvětější Trojice
Kaple • 15 m
Chrastavice - pamětní deska Boženy Němcové
Pamětní deska • 40 m
Chrastavice - pomník padlým
Pomník • 105 m
Chrastavice - rybník
Rybník • 120 m
Chrastavice - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 138 m
Vyhlídková věž Chrastavice
Věž, rozhledna • 844 m
Chrastavice - studánka
Studánka • 2 km
Milavče - lom
Lom • 2 km

Občanské body v okolí

SOU Domažlice
Škola • 2 km
Domažlice, kostel Všech Svatých
Parkoviště • 2 km
Domažlice, Penny Market, Švabinského
Parkoviště • 2 km
TJ Sokol Milavče
Fotbalové hřiště • 2 km
Domažlice, Penny Market, Husova
Parkoviště • 2 km

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Chrastavice)