FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
191 záznamů

Díly - sv. Cyril a Metoděj

O výstavbě kapličky svatých Cyrila a Metoděje v obci Díly (tehdejší Nový Postřekov) bylo rozhodnuto na podzim roku 1945 na veřejné schůzi. Pro realizaci tohoto rozhodnutí byl dne 1. února 1947 ustaven výbor, jehož předsedou byl zvolen pan Jan Kapie. Tento výbor celou výstavbu řídil. Po zajištění pozemků, které bezplatně poskytli pan Antonín Konopík a Jakub Vogel, započalo již 26. února započato svážení kamene. 4. března poráženo a na saních sváženo potřebné dřevo z postřekovských lesů. Na Velikonoce 6. dubna bylo provedeno slavnostní položení základního kamene, 26. května se konalo zvedání krovu a celá stavba byla dokončena ke dni 6. července 1947, kdy bylo provedeno slavnostní vysvěcení. Stavbu kaple projektoval ing. Rýpl, profesor stavební školy v Plzni. Oltář vytvořil chodovský kameník Jakub Mathauser a oltářní obraz a křížovou cestu namaloval akademický malíř Jan Šebek. Zvon pochází z bývalé kaple v Caparticích, která byla zbořena v 50. letech. Většinu stavebních prací provedli občané Dílů. Kaple byla zasvěcena slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi a věnována památce Jindřicha Šimona Baara. Na fasádě jsou umístěny dvě pamětní desky. Jedna z nich připomíná dílské občany umučené za okupace. Druhá deska, která byla za normalizace počátkem 70. let odstraněna, nese poděkování americké armádě. Slavnostní znovuodhalení proběhlo 1. května 1990. Obřad vysvěcení kapličky proběhl v návaznosti na odhalení Baarova pomníku dne 6. července 1947 za účasti mnoha významných hostů. V roce 1955 byla šindelová střecha vyměněna za břidlicovou, roku 1989 byla opravena fasáda a vyměněna krytina za měděný plech, automatické zvonění bylo zavedeno v roce 1998. Mezi léty 2010-2011 byla provedena celková oprava kapličky a úprava jejího okolí.Na kapli nalezneme 2 pamětní desky, vyjadřující jak poděkování americké armádě za naše osvobození, tak uctění památky dílských občanů, kteří byli umučeni během okupace. V blízkosti kaple je v parku pomník věnovaný padlým občanů v 1. světové válce. Nedaleko jsou památné stromy, pomníček mistra Jana Husa a 4 domky zapsané do celostátního seznamu státních památek.

Dlažov - sv. Markéta

V pohledech na ves se výrazně uplatňuje návrší s kaplí sv. Markéty. Dnes je porostlé jen nízkým lesem a otevírá se odtud pohled na Kdyňsko i sousední Klatovsko.

Dolní Kamenice - Panna Marie

Kaplička v Dolní Kamenici je uprostřed obce. Je to jednoduchá šestiboká stavba zakryta jehlancovou střechou s cibulovou bání a zvonkem, která byla postavena kolem poloviny 19. století.

Dolní Valdorf - sv. rodina

V pseudogotické kapli (datování 1910) na hrázi rybníka jsou zbytky dobového oltáře bez obrazu. Kaple je ve vlastnictví obce. K rekonstrukci, kterou financovali místní obyvatelé a MÚ Horšovský Týn, došlo v roce 2001.

Domažlice - kaple

Vestavěná kaple je součástí zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Domažlice - Panna Marie Bolestná

U kostela U Svatých je malá kaplička Panny Marie Bolestné (zasazena v hradbě).

Domažlice - sv. Anna

Šestiboká novorománská kaple sv. Anny byla postavena v roce 1886 jižně od Domažlic. Nechala ji zbudovat baronka Anna z Ehranfeldu. Stojí při cestě na Veselou horu a touto cestou chodívala Božena Němcová za sběrem poznatků pro svou vlastivědnou práci. Jednu z těchto vycházek do odlehlé Heclovy myslivny v zelenovských lesích dokonce popsala v "Obrázcích z okolí Domažlického". Chodívala kolem rokle, kde po pravé straně míjela tuto "Kloboučníkojc" kapli, v níž, jak v Domažlicích slyšela, se naposledy modlili a zpovídali odsouzenci, vedení tudy k blízkému popravišti. Stará kaplička byla v roce 1885 stržena a na opačné straně cesty nahrazena touto novou. V této kapličce se naposledy modlili a zpovídali odsouzenci, kteří byli vedeni k popravě na blízké návrší, které je do dnešní doby nazýváno „Na Šibenici“ nebo „U Spravedlnosti“.

Domažlice - sv. Jan Nepomucký

Šestiboká centrální stavba členěná nárožními pilastry, vstup zaklenut polokruhem, okna polokruhová. Na vrcholu jehlancové střechy vztyčena sanktusová vížka. Interiér zaklenut klášterní klenbou s trojúhelníkovými výsečemi. Kaple postavena roku 1699.V ohradní zdi hřbitova byla zřízena brána. Po stranách středního, polokruhem zaklenutého vchodu měla dva slepé vstupy. Členěna byla pilastry a uzavíral jí trojúhelný štít. Postavena byla v první polovině 19. stol. Hřbitov byl zničen při úpravách ulice Prokopa Velikého r. 1988, terén srovnán, kříže zapsané v památkovém seznamu nejsou již na místě, stejně tak zanikla i původní brána. V zásypech nynějšího betonového vstupu na hřbitov je možné spatřit původní náhrobky použité pro zpevnění zásypů opěrné zdi. Kaple je zapsána na seznam kulturních památek ČR.

Doubrava - Panna Marie Pomocná

Šestiboká kaple Panny Marie Pomocné byla postavena na návsi kolem roku 1700 na malém uměle navršeném pahorku. (Podle údajů SÚRPMO je kaple z první poloviny 19. století.) Stavba opravená v 90. letech 20. století je kryta jehlancovou střechou a ve zvonici s bání má litinový zvon.

Drahotín - kaple

Místní kaple.

Tip na výlet

Draženov - Dobrá voda

Poutní místo Dobrá Voda zaujímá v duchovním a náboženském životě Draženova a celého širokého okolí významné postavení. První zpráva o zázračném vyléčení pochází ze začátku 19.století, kdy se uzdravil Johann Ottilinger, cestář ze Ždánova, poté, co si omyl svoji poraněnou a stále se nehojící nohu v prameni v Hoře u Draženova. Z vděčnosti nechal u studánky postavit dřevěný kříž. Po rozšíření zprávy o zázračném uzdravení přicházeli k léčivému prameni četní poutíci. U studánky pak byla postavena dřevěná kaplička zasvěcená P.Marii. Tu ale zničil požár. Dle pověsti jedna žena z Petrovic při loučení s mužem, který odcházel do Bavor, prostrčila oknem do kaple za šťastný návrat manžela hořící svíčku, která způsobila požár. V letech 1880-1881 byla na stejném místě podle návrhu p. Topinky postavena nová zděná kaple a v září 1881 ji vysvětil klenečský farář P.Josef Vondruška. Už po několika letech ale začala kaple vlhnout, ve zdech a na stropě se tvořily trhliny a navíc přestávala svojí velikostí vyhovovat stále většímu počtu poutníků, kteří se sem scházeli z blízka i daleka, a to jak ze strany české, tak i německé. Proto se přistoupilo ke stavbě nové kaple, tentokrát na vhodnějším místě. Vybrána byla prostorná výšina nedaleko původní kaple. Stavbě draženovští občané upisovali značné částky a podle možností se vlastními silami přičinili o výstavbu. Stavba kaple byla dokončena v roce 1900 v hodnotě 2.202 zlatých. V kapli, která je dominantou celého okolí, je umístěn na hlavním oltáři obraz "Matky Boží pomocné" zvaný "Chodská madona" od vynikajícího malíře Jaroslava Špilara. U poutní kaple je umístěno čtrnáct zastavení Křížové cesty, malovaných na plechu domažlickým umělcem Josefem Wimmerem. Obě kaple stály u studánky až do roku 1924, kdy byla dolejší kaple zbourána kvůli špatnému technickému stavu. Malebné poutní místo dnes zalesněné bylo také inspiračním zdrojem četným osobnostem regionálního kulturního života, především vděčným výtvarným motivem řady malířů a grafiků - Jana Paroubka, Františka Michla, Karla Kuneše a dalších, mj. Václava Malého, autora velkých pláten jak s poutí u Dobré Vody, tak pouti vavřinecké. Kaple je zasvěcena Panně Marii Pomocné.

Draženov - kaple

Místní kaple.

Draženov - Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice za obcí.

Draženov - Panna Marie

Do XIV. století nestála. Pravděpodobně se zvonilo na zvonec v rozsoší stromu. O staré dřevěné kapli nejsou žádné zprávy - stávala snad už v době předhusitské. Určitě však v XV. století, jak dosvědčuje krásná gotická dřevořezba Panny Marie z tohoto století, která pochází z této kaple, a je uložena v domažlickém muzeu. Nynější kamenná kaplička byla postavena r. 1747. Jedná se o drobnou, šestibokou centrálu s jehlancovou střechou, na jejímž vrcholku je zvonička s cibulovou bání.

Erazim - sv. Erazim

Uprostřed obce stojí malá čtvercová kaple s rozměry cca 2,2 x 2,2 m a výškou asi 3,2 m (včetně střechy 4,2 m).

Havlovice - Panna Marie

Kaplička Panny Marie byla založená majiteli mlýna.

Hlohová - kaple

U Hlohovského mlýna – Paseky stojí kaplička. Mlýn Paseka byl postaven milostivou vrchností jako poslední z mlýnů na potoce Zubřině a v roce 1703 ho koupil Šimon Pavlík.

Hlohová - kaplička

Kaplička ve sloupu vrat ve Hlohové.