FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
13 záznamů
Tip na výlet

Bystřice - přírodní rezervace

Přírodní rezervace Bystřice leží severozápadně od obce Česká Kubice a jihozápadně od obcí Babylon a Pec, v CHKO Český les. Z České Kubice červená z Babylonu zelená turistická značka. Území o výměře 43,61 ha je chráněno od roku 1969, smíšený horský les přirozené skladby. Nadmořská výška:  760 metrů nad mořem   GPS souřadnice:  uložit .gpx soubor (49.383, 12.804)

Čerchovské hvozdy - přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy je nejrozsáhlejším chráněným územím v oblasti Českého lesa. Její rozloha je 327 ha. Nalézá se na svazích vrcholů Čerchov (1042 m n.m), Malý Čerchov (988 m n.m) a Sedlová jedlina (927 m n.m). Hlavním předmětem ochrany jsou bukové a smíšené lesní porosty s charakteristickými rostlinami i živočichy.

Dlouhý vrch - přírodní rezervace

Dlouhý vrch je přírodní rezervace poblíž obce Bělá nad Radbuzou. Důvodem ochrany je společenstvo suťového lesa (lipová javořina, kyselá a květnatá bučina) s typickými druhy rostlin v podrostu.

Drahotínský les - přírodní rezervace

Drahotínský les je přírodní rezervace poblíž obce Drahotín. Důvodem ochrany je kriticky ohrožený druh kapradiny sleziník klamný a společenstva druhů vázaných na nerost hadec.

Herštýn - přírodní rezervace

Herštýn je přírodní rezervace poblíž obce Němčice. Důvodem ochrany je smíšený listnatý porost (buk, dub, lípa, klen, jasan) přes 200 let starý, kolem zříceniny hradu Nového Herštejna. Z květeny zde rostou například lýkovce, sasanky, kokoříky či aron.

Jezvinec - přírodní rezervace

Jezvinec je přírodní rezervace poblíž obce Pocinovice. Důvodem ochrany je ochrana starého smíšeného suťového porostu s bohatým výskytem měsíčnice vytrvalé a dalších význačných hajních druhů rostlin v podrostu. Přírodní rezervace zahrnuje vrcholovou část a část svahů stejnojmenného vrchu o nadmořské výšce 739 metrů geomorfologicky spadajícího do celku Všerubská vrchovina, podcelku Jezvinecká vrchovina, okrsku Havranická vrchovina a podokrsku Orlovická vrchovina.

Malý Zvon - přírodní rezervace

Na východním svahu vrcholu Malý Zvon se nacháze přírodní rezervace. Důvodem ochrany je fragment autochtonních bučin pohraničních hvozdů Českého lesa, které jsou významným prvkem regionálního územního systému ekologické stability a ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na přirozené horské lesy.

Nad Hutí - přírodní rezervace

Nad Hutí je přírodní rezervace poblíž obce Bělá nad Radbuzou. Důvodem ochrany je fragment autochtonních bučin pohraničních hvozdů Českého lesa, které jsou významným prvkem regionálního územního systému ekologické stability a ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na přirozené horské lesy.

Tip na výlet

Netřeb - přírodní rezervace

Jedná se o původní přírodně rostoucí tisy červené (taxus baccata), které jsou hlavním důvodem ochrany v přírodní rezervaci Netřeb pojmenované po zřícenině stejnojmenného hradu, který se v této rezervaci nachází. Tato rezervace byla vyhlášena 31.12. 1933 tehdejším Ministerstvem školství a osvěty a v současnosti má rozlohu 20,5 ha a nalézá se v nadmořské výšce od 510 do 614 m. V rezervaci roste zhruba 200 tisů a stáří nejstarších z nich se odhaduje na 600 až 800 a i více let. To je poněkud zvláštní vzhledem k tomu, že se okolí hradů udržovalo odlesněné, aby byl nepřítel vidět dlouho dopředu a hrad nemohl být dobyt náhlým přepadem a zde jsou tisy, které jsou prokazatelně starší než samotný hrad Netřeb. K rozluštění této záhady pomáhá samotný název hradu Netřeb - „Netřiebený les” znamená ve staročeštině hustý les, který nejde mýtit a tento netřiebený (nemýtitelný) les dal i jméno samotnému hradu. Spolu s kleny, duby, lípami a dalšími, zde vyrostl nádherný smíšený les s podrostem několika druhů chráněných rostlin - jmenovat můžeme lilii zlatohlavou, kokořík a jiné.

Pleš - přírodní rezervace

Pleš je přírodní rezervace na východním úbočí kopce Velký Zvon (863 m. n. m.) na území části Pleš města Bělá nad Radbuzou. Důvodem ochrany je ochrana přírodě blízkých společenstev horského bukového pralesa, suťové javořiny a svahové bučiny, typické pro Český les.

Tip na výlet

Postřekovské rybníky - přírodní rezervace

Rezervaci tvoří soustava více než 20 menších obhospodařovaných rybníků obklopených vlhkými loukami s bohatou flórou a ptačí faunou, při levém břehu Klenečského potoka, asi půl km od obce Postřekov. Celá lokalita je mokřadem nadregionálního významu, bylo zde zjištěno přes 300 druhů cévnatých rostlin. Nejvýznamnější jsou hnízdiště mnoha ptáků např. slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula). Dále zde hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), moudiváček lužní (Remiz pendulinus), kachny a bahňáci. Při tahu se v rezervaci zastavuje též koliha velká (Numenius arquata), moták pilich (Circus cyaneus), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) a různé druhy vodoušů. Z bezobratlých je nutno zmínit vzácného střevlíčka (Amara concinna) a mandelinku (Chrysolina brunsvicencis).

Smrčí - přírodní rezervace

Smrčí je přírodní rezervace poblíž obce Česká Kubice v okrese Domažlice. Důvodem ochrany jsou přirozené a přírodě blízké lesní ekosystémy na skeletovitých svazích s mozaikovitým výskytem vodou ovlivněných půd představující zároveň biotopy vhodné pro život rysa ostrovida a lesní kuny.

Starý Herštejn - přírodní rezervace

Starý Herštejn je přírodní rezervace vyhlášená roku 1968. Důvodem k vyhlášení bylo zajištění ochrany původního či přírodě blízkého ekosystému smíšených podhorských bučin na balvanité suti a zajištění ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na tyto drahocenné ekosystémy. Vyskytuje se zde také několik vzácných rostlinných a živočišných druhů. Z rostlin stojí za zmínku například vzácná kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) či jedna z nejjedovatějších rostlin u nás oměj vlčí (Aconitum vulparia). Z živočichů potom dva druhy vzácných mandelinek (Chrysolina umbratilis, Chrysolina crassimargo), ohrožený pták lejsek malý (Ficedula parva) a výjimečně také rys ostrovid (Lynx lynx). Uvnitř rezervace se dále nachází kulturní památka – zřícenina hradu Starý Herštejn z druhé poloviny 13. století.